Site Overlay

Personaalne supervisioon

Personaalne supervisioon

Tunned, et vajad tööalast jõustamist personaalselt üks-ühele, et tegeleda tööalase identiteedi ja arenguga seotud küsimustega, lahendada keerulisi tööprobleeme ja suhtlusolukordi?

Just siis aitab supervisioon, mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle abiks olla tööalaste juhtumite professionaalse lahendamisega.

Supervisioon võimaldab Sul tegeleda järgmiste teemadega:

 • professionaalne identiteet ja areng;
 • suhted ja koostöö teistega;
 • Sinu tööalased rollid ja -ülesanded;
 • erinevad dilemmad ja eesmärkide saavutamise viisid;
 • tööga seotud emotsioonid ja töörahulolu saavutamine.

Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja neist tuleneva stressiga, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon. Superviisor* juhib oma kliendi tööalast enesepeegeldusprotsessi. Ta ei ole seotud asjaosaliste organisatsiooni emotsionaalse fooniga, kasutab kohaseid töövahendeid ja metoodikaid, et jõuda soovitud eesmärgini.

Kuidas supervisioon käib?

Tegu on koostöösuhtega, kus mina superviisorina aitan Sul reflekteerida oma praktikat ja kogemusi, toetada kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteedi ja eetikaga.” (Vesso, 2019).

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori– ja coachioskused* ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Elu on 10% see, mis Sinuga juhtub ja 90% see, kuidas Sa sellele reageerid.”

Charles R. Swindoll

Supervisiooni tulemusel:

 • saad uut jõudu ja indu;
 • leiad uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • toimub profrssionaalne areng;
 • üheskoos leitame oma parimaid lahendusi tööalastele väljakutsetele;
 • suureneb rahulolu tööga ja paranevad suhted tööl;
 • tekib parem ülevaade oma tööülesannetest ja – rollides;
 • suureneb eneseusaldus ning initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • paraneb töökvaliteet;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise risk ning tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Küsi personaalset pakkumist!