Site Overlay

Supervisioon

Supervisioon

Tunned, et vajad tööalast jõustamist ehk supervisiooni, et lahendada keerulisi tööprobleeme, edendada omavahelisi suhteid ja koostööd või saada lihtsalt uut indu ja jõudu?

Just siis aitab supervisioon– kas siis individuaalselt üks-ühele (individuaalne supervisioon) või koos meeskonnaga (meeskonna supervisioon), mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle abiks olla tööalaste juhtumite professionaalse lahendamisega.

Supervisioon võimaldab tegeleda järgmiste teemadega:

 • professionaalne areng;
 • töörollist tulenevad küsimused;
 • tööga seotud emotsioonid;
 • dilemmad;
 • eesmärkide seadmine ja saavutamiseviisid;
 • töövõimekus ja motivatsioon;
 • töökvaliteet;
 • jm Sulle olulised teemad.

Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja neist tuleneva stressiga, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon. Superviisor* juhib oma kliendi tööalast enesepeegeldusprotsessi. Ta ei ole seotud asjaosaliste organisatsiooni emotsionaalse fooniga, kasutab kohaseid töövahendeid ja metoodikaid, et jõuda soovitud eesmärgini.

Kuidas supervisioon käib?

Tegu on niisiis koostöösuhtega, kus mina superviisorina aitan Sul ja/või Sinu meeskonnal “reflekteerida oma praktikat ja kogemusi, toetada kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteedi ja eetikaga.” (Vesso, 2019).

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori– ja coachioskused* ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Supervisiooni tulemusel:

 • saab uut jõudu ja indu;
 • leitakse uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • toimub profrssionaalne areng;
 • üheskoos leitakse oma parimaid lahendusi tööalastele väljakutsetele;
 • suureneb meeskonna ühtsustunne ning paraneb omavaheline koostöö ja tõuseb juhtimiskvaliteet;
 • tekib parem ülevaade kolleegide tööülesannetest;
 • paraneb infoliikumine ja sisekommunikatsioon;
 • suureneb omavaheline usaldus ning initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • paraneb töökvaliteet;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise risk ning tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige,

Küsi personaalset pakkumist!

Kasutatud allikad:

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu koduleht

Vesso, S. (2019) “Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat.”