Site Overlay

Õppekorraldus ja kvaliteet

Õppekorraldus ja kvaliteet

Õppekorralduse alused

Inspirvisioon OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja on esitanud majandustegevusteate täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta.

Peamised õppekavarühmad vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile, milles koolitusi korraldatakse on:

  • Juhtimine ja haldus (0413)
  • Isikuareng (0031)

Inspirvisioon OÜ poolt korraldatavad koolitused on tellimuskoolitused. Seega luuakse koolitusgrupid koolituse tellija poolt ning iga tellija jaoks koostatakse tema vajadustele vastav õppekava. Õppetöö toimub valdavalt tellija poolt valitud pinnal või tellija juures, samuti on võimalus kasutada Zoom-i keskkonda.

Koolituse hind kujuneb sõltuvalt koolituse mahust, osalejate arvust ja toimumise asukohast. Tasumine koolituse eest toimub esitatud arve alusel.

Koolitusel osalemisest loobumisest tuleb teavitada e-maili aadressile allan@allankaljakin.eu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust. Vastasel juhul osalustasu ei tagastata.

Juhul kui koolitus jääb ära koolituse korraldajatest tulenevatel põhjustel, tagastatakse õppetasu,

Koolituse mahtusid arvestatakse akadeemilistes tundides, 1 ak tund = 45 minutit. Koolitused viiakse läbi eesti keeles. Koolituste materjalid ja meetodid toetavad koolituse sisu. Koolituste läbiviijatel on laialdased kogemused omas valdkonnas, erialane väljaõpe ja täiskasvanute koolitaja kutse.

Koolituse läbinutele väljastatakse koolitustõend. Koolituste puhul, kus õpiväljundite saavutamist hinnatakse, väljastatakse tunnistus.

Kvaliteedi tagamise alused

Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Inspirvisioon OÜ järjepidevalt klientide tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma teenuse kvaliteeti.

Koolitusi korraldatakse õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele; on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ja on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.

Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ja varalisi õigusi.

Koolituste õppekavad koostatakse vastavalt Tellija soovidele ja ootustele. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Koolituse läbiviija(te)l on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ja oma valdkonnas töökogemus.

Isikuandmete töötlemine

Vaata täpsemalt: Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted.