Site Overlay

Täiskasvanute õppimise põhimõtted

Täiskasvanute õppimise põhimõtted

“Õppimine on kogetu ja õpitu tähenduse loomine ning eeldab suuremat eneseteadlikkust, aktiivsust, iseseisvust, vastutust ja suutlikkust teha valikuid.” (Märja T.,Jõgi L., Lõhmus M. 2021).

Peter Jarvis (1992) kasutab õppimise kohta kahte vastandlikku metafoorset väljendit: omamine (having) ja olemine (being). Omamine on minevikuline, olemine aga tulevikuline (Märja jt, 2021). Õppimine olemisena (being mode) on seotud aktiivsuse, suhtlemise ja reflektiivsusega, mis eeldab õppijalt teadlikku enesejuhtimist ja iseseisvust. Õppimine toimub suhtlemise ja dialoogi käigus. Sellise orientatsiooniga õppija on teadlik, oskuslik, tal on soov ja tahe õppida ning teadmisi ise või koosteistega luua.”

Õppimine on inimese arengu, elu ja sotsiaalsete suhetega seonduv protsess.”

Larissa Jõgi

Kasutatud allikad:

Jarvis P. (1992). “Paradoxes of Learning: On Becoming an Individual in Society.”

Märja T.,Jõgi L., Lõhmus M. (2021). “Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest.”