Site Overlay

Sotsiaaltöötajate supervisioon

Sotsiaaltöötajate supervisioon

Tunned, et vajad stressirohkes ja intensiivses sotsiaaltöös ärakuulamist ja “ventileerimise” võimalust ning jõustamist, et paremini toime tulla igapäevatöös ette tulevate probleemide, murede, väljakutsetega?

Just siis aitab supervisioon, mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle superviisorina abiks olla oma töö reflekteerimisel ja tööalaste juhtumite professionaalse analüüsimisel ja lahendamisel.

Supervisioon võimaldab Sul sotsiaaltöötajana tegeleda järgmiste teemadega:

 • oma professionaalse identiteedi ja arenguga;
 • tööalaste küsimustega, sh tööga seotud emotsioonidega;
 • rollide ja ülesannetega tööl;
 • suhete ja koostööga (teiste sotsiaaltöötajatega, juhtkonnaliikmetega, klientidega);
 • tööalase väsimuse ja kurnatusega ning ületöötamise ennetamisega.

Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja tegelemine neist tuleneva stressi, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon. Superviisor juhib oma kliendi tööalast enesepeegeldusprotsessi. Ta ei ole seotud asjaosaliste organisatsiooni emotsionaalse fooniga, kasutab kohaseid töövahendeid ja metoodikaid, et jõuda soovitud eesmärgini.

Kuidas sotsiaaltöötajate grupisupervisioon käib?

Sotsiaaltöötajate grupisupervisiooni protsess on koostöösuhe, kus mina superviisorina aitan supervisiooni grupis osalevatel sotsiaaltöötajatel “reflekteerida oma tööpraktikat ja kogemusi, toetada kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteedi ja eetikaga.” (Vesso, 2019).

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori– ja coachioskused* ning teisalt juhtimisalase kogemuse  (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja tõstavad teadlikkust erinevatest mõtte- ja käitumismustritest, mis mõnikord ei pruugiu olla kõige sobilikumad ja konstruktiivsemad, ent need on meil elu jooksul õpitud ja rakenduvad automaatselt.

Elu on 10% see, mis Sinuga juhtub ja 90% see, kuidas Sa sellele reageerid.”

Charles R. Swindoll

Supervisiooni tulemusel:

 • saad sotsiaaltöötajana uut jõudu ja indu;
 • avastad varjatud teadmisi, oskusi ja sisemisi resursse ning rakendad neid oma igapäevases sotsiaaltöös; 
 • leitad uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • toimub Sinu professionaalne areng;
 • tuled paremini toime tööalaste väljakutsetega;
 • paraneb koostöö ja kommunikatsioon kolleegide ja klientidega;
 • suureneb initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • paraneb töökvaliteet;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise oht;
 • tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Minust

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige. Olen eestvedanud superviisorite tervishoidu töögruppi. Supervisioone viin peamiselt läbi koostöös Moreno Keskusega.

Loe psühhodraama meetodi kasutamisest supervisioonis ajakirjast “Sotsiaaltöö”

Artikli fookuses on minu kogemus asenduskodude kasvatajate supervisioonides psühhodraama meetodi kasutamisest ja osalejate positiivne tagasiside, mis üleüldse mind ajendas oma kogemust kajastama:

https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/kogemus-asenduskodude-kasvatajate-supervisioonist-psuhhodraama-meetodil