Site Overlay

Täiendkoolitused elukestva õppijana

Läbitud täiendkoolitused:

Kovisiooni mudel tööalaste juhtumite käsitlemiseks”

 • 30 ak.tundi, november 2020 – mai 2021
 • Signe Vesso, Dictum OÜ
 • Koolituse tulemusel oskan lahendada tööalaseid väljakutseid ja keerulisi olukordi selleks spetsiaalselt välja töötatud metoodika alusel läbi üksteiselt õppimise ja kogemuste jagamise.

“Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist”

 • 3 ak.tundi, veebruar 2021
 • Mare Pork, Äripäeva Akadeemia
 • Koolituse tulemusel oskan meeskonnas rakendada rõõmustamiseoskuse ja meelerahu kindlustamise tehnikaid ning seeläbi muuta iseenda ja ümbritsevate inimeste meeleolu: “Sinu tähelepanu fookus määrab Sinu hetke reaalsuse – kuhu Sa suunad oma tähelepanu, sinna suundub Sinu sise-energia.” (Daniel Coleman)
 • vt koolitustunnistus

DiSC® mudeli sertifitseeritud konsultant & koolitaja”

 • 8 ak.tundi, august 2020
 • Uku ja Mati Sööt, IPB Partners
 • Oskan rakendada DiSC®-i mudelit ja tööriistu nii konsultandi kui sisekoolitajana; osakan määratleda inimeste profiili ja loomumast käitumisstiili ning nõustada teemal, kuidas tõsta (meeskonnas) efektiivsust tänu suhtlemis- ja käitumisstiilide eripäradega teadlikul arvestamisel. DiSC profiilide tundmine loob organisatsioonis n-ö ühise keele.  
 • vt sertifikaat

Läbirääkimisoskuste arendamine”

 • 8 ak.tundi, november 2018
 • Indrek Orav, Konfera OÜ
 • Praktilise koolituse tulemusel paranesid minu läbirääkimisoskused suhtlemisel nii väljaspool organisatsiooni kui ka organisatsiooni sees; sain teadlikumaks läbirääkimiste protsessist alustades selleks valmistumisest, strateegia ja taktika valikust lõpetades hoiakutega, mis iseloomustavad edukat läbirääkijat.

Tulemuslike koosolekute läbiviimine”

 • 8 ak.tundi, oktoober 2018
 • Kristjan Otsmann, Selge Pilt OÜ
 • Mida see mulle andis? Oskan koosolekute läbiviimisel kasutada ernevaid formaate: ajurünnak, arutelu, otsustamine, info-, taktika-, strateegiakoosolek; saan paremini aru osalejate rollidest, igaühe eeltöö kavandamise vajalikkusest; valdan tähelepanu haaramise ja hoidmise ning esilekerkivate konfliktide juhtimise põhivõtteid.

Delegeerimisoskuste arendamine”

 • 8 ak.tundi, juuni 2018
 • Aire Padar, EBS Executive Education OÜ
 • Mõistan paremini juhi rolli meeskonna potentsiaali avamisel tänu delegeerimisele; olen teadlikum delegeerimisega seonduvatest raskustest meeskonnatöö kontekstis ja edukaks delegeerimiseks vajalikest suhtlemisoskustest ning meeskonda edasisele tegutsemisele innustavast tagasiside tehnikatest.

Koostöö- ja arenguvestluste läbiviimine”

 • 8 ak.tundi, oktoober 2017
 • Kristel Rannamees, Sisemine Areng OÜ
 • Mõistan selgemini juhi rolli koostöö- ja arenguvestluse läbiviimisel; oskan paremini valmistuda keerulisteks vestlusteks ja neid paremini juhtida, sh toime tulla võimalike takistuste ning kitsaskohtadega; omandasin konstruktiivse tagasiside andmise ja vastuvõtmise tehnikaid.

“Konfliktide juhtimine, keerulised vestlused, tagasiside andmine”

 • 16 ak.tundi, oktoober 2017
 • Tõnu Lehtsaar, Suhtlemiskoolitus OÜ
 • Mõistan paremini konfliktide olemust, vajalikkust, võimalikke tekkepõhjuseid; olen teadlikum konfliktide ennetamisest, võimalikust eskalatsioonist ja erinevatest reageerimise viisidest ning lahendusstrateegiatest alustades konflikti põhiküsimuse sõnastamisest lõpetades lepitaja rolli võtmisest. 

Motiveerimine ja delegeerimine muudatuste juhtimise kontekstis”

 • 16 ak.tundi, september 2016
 • Ülo Vihma, Meeskonnakoolitus ja arendus OÜ
 • Saan paremini aru motiveerimise kui ühe juhtimise põhifunktsiooni olulisusest muudatuste juhtimisel ja tulemuste saavutamisel; olen teadlikum võimalikest motivatsiooni allikatest ja demotivaatoritest; mõistan isiksuse viie omaduse (Suur Viisik) seost peamiste takistustega muudatustega kohanemisel.

Meeskonna arendamine ja juhtimine”

 • 16 ak. tundi, mai 2016
 • Dmitri Volov, DVSP Consulting
 • Sain teadlikumaks meeskonnatöö ja arendava juhtimise olemusest, meeskonna kujunemis- ja arengufaasidest; õppisin erinevaid arendusmeetodeid (sh probleemlahenduse koosoleku läbiviimine, arengupotentsiaali avavate küsimuste esitamine GROW mudeli järgi….) ning kuidas tõsta töömotivatsiooni meeskonnas; mõtestasin juhi positsiooni eksperdina versus coachina.
 • vt koolitustunnistus

Projektipõhine rahastamine ja projektitöö

 • 235 ak. tundi, veebruar 2016 – juuni 2016
 • Tartu Ülikooli Tallinna esindus
 • Omandasin teadmisi ja oskusi, kuidas käib organisatsiooni terviklik planeerimisprotsess, projekti planeerimine, kirjutamine ja esitamine rahastajale; millised on rahastamise põhimõtted, rahastusplaan ja -allikad; kuidas esitada aruandlus ja korraldada projekti kajastav kommunikatsioon ja avalik suhtlemine.
 • vt koolitustunnistus

Haridusasutuse juhtimine

 • 240 ak.tundi, november 2014 – august 2015
 • Tartu Ülikool, Haridusteaduste Instituut
 • Omandasin haridusasutuse juhtimiseks vajalikud kompetentsid järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, enese ja meeskonna juhtimine ning arendamine, õpikeskkonna kujundamine, ressursside juhtimine, partnerluse juhtimine.
 • vt koolitustunnistust

Ainus kindel töökoht, mis meil on, see on isiklik pühendumine enesearengule.

Kevin Turner