Site Overlay

Mis on supervisioon?

Mis on supervisioon?

Supervisioon aitab Sind ja Sinu meeskonda jõustada – tegeleda tööalaste suhete ja koostöö edendamisega, leida lahendusi keerulistele olukordadele, lahendada probleeme ning parandada töökvaliteeti.

Supervisioon on niisiis süsteemne nõustamisprotsess, mille fookuses on toimetulek tööalaste probleemidega ja neist tuleneva stressiga, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon. Superviisor* juhib oma kliendi tööalast enesepeegeldusprotsessi. Ta ei ole seotud asjaosaliste organisatsiooni emotsionaalse fooniga, kasutab kohaseid töövahendeid ja metoodikaid, et jõuda soovitud eesmärgini.”

Supervisioon võimaldab Sul juhina tegeleda järgmiste teemadega:

 • meeskonnaliikmete professionaalne areng;
 • omavaheline koostöö meeskonnas;
 • rollid ja suhted meeskonnas;
 • tööga seotud emotsioonid;
 • juhtimisdilemmad;
 • meeskonna eesmärkide saavutamiseviisid;
 • teenuste arendamine ja kvaliteet.

Supervisiooni tulemusel:

 • saab uut jõudu ja indu;
 • leitakse uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • toimub professionaalne areng;
 • üheskoos leitakse oma parimaid lahendusi tööalastele väljakutsetele;
 • suureneb meeskonna ühtsustunne ning paraneb omavaheline koostöö ja tõuseb juhtimiskvaliteet;
 • tekib parem ülevaade kolleegide tööülesannetest;
 • paraneb infoliikumine ja sisekommunikatsioon;
 • suureneb omavaheline usaldus ning initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • paraneb töökvaliteet;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise risk ning tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Supervisioon tagab osalejate konfidentsiaalsuse, seob selle lahti
organisatsioonisisestest suhetest ja annab võimaluse vabalt jagada oma kogemusi, õnnestumisi ja kahtlusi, keeruliste juhtumitega kaasnevaid eetilisi dilemmasid, jagada
kolleegidega vastutust, analüüsida enda toimimist ja mõju kliendile, parandada eneseregulatsiooni, vähendada läbipõlemisohtu.

*Professionaalne superviisor on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel ja on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele vastava väljaõppe ning lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest.

Lisaks Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu lehel olevale otsingumootorile “Leia superviisor/coch”, on infot superviisorite kohta ka raamatust “Eesti superviisorid”.

Kasutatud allikad:

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu koduleht

Vesso, S. (2019) “Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat.”

Küsi personaalset pakkumist!