Site Overlay

Kaasamine

Täiskasvanud õppija kaasamine

Andragoogika kui täiskasvanud õppija õpetamise teooria üks alusepanijatest, Malcolm Shepherd Knowles kirjeldab andragoogilist mudelit, mille seitsmest komponendist kuus on seotud õppijate kaasamisega õppeprotsessi erinevates faasides alustades ettevalmistamisest lõpetades läbiviimise ja hindamisega:

 • Õppimist toetava ja soodustava füüsilise, sotsiaalse ning psüühilise keskkonna loomine õpperühmas;
 • Õppijate kaasamine:
  • Plaanide tegemisse;
  • Õpivajaduste diagnoosimisse;
  • Õppeeesmärkide formuleerimisse;
  • Õppijate õppeplaanide tegemisse;
  • Õppeplaanide elluviimisse;
  • Õppe hindamisse.

Allikas: Märja T., Jõgi L., Lõhmus M. (2021-16)

Täiskasvanud õppija kaasamisel rõhutavad “Andragoogika. Raamat täiskasvanud õppimisest: autorid: “Oluline õppija aktiivsus, valmisolek tunnetada endas aktiivset ja vastutavat mina. Õppimine on seotud õppija endaga, tema eneseteadlikkusega ning võime ja valmisolekuga enesearenguga tegelemiseks.”

Aktiivsus ilmneb eelkõige suhete ja suhtlemise kaudu ning avaldub tegutsemiskeskkonnas. Kaasamist võimaldavad meetodid ja võtted, mis:

 • toetavad õppijate aktiivsust, autonoomsust ja suhtlemist;
 • rõhutavad täiskasvanu kogemust, aktiivset osalemist kogemises ning õppija vajadust eneseteoatamiseks ja -hindamiseks.

Õppija enda vastutust, nö ennastjuhtiva õppijaks kujunemist aitab saavutada mõtlemise, arvamuse väljendamise ja teistega arutlemise julgustamine. Suhtlemise eelduseks on õppimist toetav turvaline keskkond, suhtlemiskesksete meetodite ja võtete kasutamine.

Peter Jarvis – täiskasvanuhariduse üks silmapaistvamaid eestvedajaid on välja toonud kaheksa faktorit, mis on ennast juhitud õppimise eelduseks:

 • Avatusõpivõimaluste suhtes;
 • Suhtumine endasse kui ennastjuhtivasse õppijasse;
 • Initsiatiiv ja iseseisvus;
 • Vastutus enda õppimise eest;
 • Loovus;
 • Tuleviku orientatsioon;
 • Võime rakendada ellu õpitulemusi;
 • Probleemilahendamise oskus

Allikas: Jarvis P. (1990-307)

Kaasamine on Knowlesi andragoogilise õppeprotsessi võtmesõna.”

“Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest” autorid

Kuidas õppimine toimub, kuidas ennast seletatakse, kohanetakse, kuidas tullakse toime ning millistele asjaoludele ja kui emotsionaalselt reageeritakse, määravad Robert R. McCrae ja Paul T. Costa – viie faktori isiksuse teooria autorite kohaselt:

 • Elus kujunenud kogemused;
 • Isiksuse omadused (seadumused), milleks on:
  • Ekstravertsus
  • Introvertsus
  • Avatus
  • Sotsiaalsus
  • Meelekindlus

Allikas: Märja T., Jõgi L., Lõhmus M. (2021-76)

Kasutatud allikad:

Jarvis P. (1990) “International Dictionary of Adult and Continuing Education”

Märja T., Jõgi L., Lõhmus M. (2021) “Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest”