Site Overlay

Täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeks

Täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeks

Eetikakoodeks on juhindumiseks täiskasvanute koolitaja kutset omavatele ja taotlevatele koolitajatele.

Eetikakoodeksi eesmärk on osundada olulistele väärtustele ning toetada nende väärtuste austamist ja väljendamist. Eetilisus käesoleva koodeksi mõistes väljendub eelkõige professionaalsuses, aususes, sallivuses, lugupidamises, avatuses, isikliku vastutuse tunnistamises, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva, eelkõige õppijate suhtes. Kõrgeimaks eetiliseks printsiibiks on üksikisiku väärikuse austamine ja inimõiguste säilitamine ning kaitsmine.

Eetikakoodeks toetab täiskasvanute koolitajate tegevust, võimaldades langetada eetilisi otsuseid, pakub kriteeriume enda ja teiste koolitajate tegevuse hindamiseks ning informeerib avalikkust kutsealase tegevuse eeldatavatest standarditest.
Koodeksis ei ole võimalik ette näha kõiki võimalikke eetilisi konflikte, mida täiskasvanute koolitajad kogevad, kuid koodeks määratleb eetilise käitumise põhimõtted ning nendest kõrvalekaldumiste käsitlemise korra.

Eetikakoodeks

 1. Eetilised kohustused õppija ees
  Täiskasvanute koolitaja:
   lähtub oma kutsetegevuses eelkõige õppija vajadustest ja huvidest ning respekteerib õppijat kui endaga võrdset partnerit;
   lähtub oma tegevuses sotsiaalse võrdsuse põhimõttest ja kohtleb inimesi võrdväärselt, vaatamata nende staatusele, hariduslikule taustale, soole ja rassile;
   arvestab koolitatavate individuaalseid erinevusi;
   usub inimese õppimisvõimesse ning tema potentsiaali oma probleeme lahendada;
   loob koolituseks tingimused, mis võimaldavad üksikisikul või grupil iseennast ja teisi kahjustamata teostada oma potentsiaal parimal võimalikul viisil;
   kannab täit vastutust enda poolt öeldu ja tehtu suhtes;
   austab inimeste õigust privaatsusele ja neid puudutava informatsiooni kaitsele.
 2. Professionaalsuse hoidmine ja arendamine
  Täiskasvanute koolitaja:
   viib läbi koolitusi ja kasutab meetodeid oma pädevuse ulatuses parimal tasemel;
   on teadlik, et võib eksida, ning on valmis oma seisukohti revideerima;
   teab oma pädevuspiire ja hoidub nende ületamisest.
 3. Suhtumine kolleegidesse ja koostööpartneritesse
  Täiskasvanute koolitaja:
   kohtleb oma kolleege lugupidamisega ja õiglaselt;
   ei varja kolleegide eest nende tööks vajalikku informatsiooni;
   juhib kolleegi tähelepanu vaieldamatult väärale või ebaeetilisele käitumisele;
   ei avalda halvustavaid kommentaare ega põhjendamatuid süüdistusi.
 4. Autorikaitse ja suhtlemine avalikkusega
  Oma kutsetegevuses kasutab täiskasvanute koolitaja kirjalikke ja suulisi allikaid lähtuvalt üldkehtivatest autorikaitse nõuetest. Teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsib ta selleks esmalt autori nõusolekut ja/või viitab autorile.
 5. Eetiliste konfliktide käsitlemine
  Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendavad osapooled vastuolu võimaluse korral omavahel ja konfidentsiaalselt, lähtudes käesolevast koodeksist. Vaidlusalustes küsimustes pöördutakse vajadusel kutse andja poole. Ebaeetilised teod võivad kaasa tuua järgmisi sanktsioone: suuline või kirjalik hoiatus, taotluse esitamine kutsetunnistuse peatamiseks.

Allikas: Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks (SA Kutsekoda)