Site Overlay

Tiimicoaching

Tiimicoaching

Tunned, et Su tiim vajab professionaalset toetust tänases tööalases arengus, muutustega toimetulekul ning soovitud eesmärkide saavutamisel?

Just siis aitab coaching, mis on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja meeskonnana kasvamist ja professionaalset arengut toetav pikaajalisem protsess.

Teamcoachingus õpivad meeskonnaliikmed üksteisega avatult ja väärtustavalt suhtlema, jagama oma ootuseid, vajadusi ja rõõme, mis omakorda suurendab tiimiliikmete omavahelist usaldust ja parandab koostööd.

Timicoaching võimaldab tegeleda:

  • nii igaühe individuaalse kui ka mmeskondliku arenguga;
  • infovahetuse ja koostöö tõhustamisega;
  • omavahelise suhtluse efektiivsemaks muutmisega;
  • tööjaotuses ja – rollides selguse loomisega;
  • hirmude jm takistuse eemaldamise või vähendamisega;
  • tiimiliikmete sisemiste ressursside kasutamisega kõige efektiivsemal ja parimal viisil.

Kuidas tiimicoaching käib?

Tegu on niisiis koostöösuhtega, kus mina coach‘ina aitan Sul ja Sinu tiimil ära kaardistada hetkeolukorra ja väljakutsed, sõnastada soovitud eesmärgid, reflekteerida oma senist tööpraktikat ja kogemusi tiimina toimetamisel (tugevused ja arengukohad), toetada vajalike kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteediga.

Coachingusse võib loomulikult tulla ka üksi. Individuaalne coaching võimaldab tegeleda Sul juhina või mõnel Sinu tiimiliikmel oma isiklike teemadega tegeleda.

Ühelt poolt võtan abiks oma coachi– ja superviisorioskused ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Empaatilise suhte loomine ja vastaspoole julgustamine oma olukorda põhjalikumalt selgitama on terve inimsuhtluse alus.”

Chriss Voss

Tiimicoachingu tulemusel:

On tiimis niisiis ära kaardistatud kõikide liikmete parimad ideed, omadused ja tugevused ning meeskond oskab neid rakendada , et üheskoos positiivseid muudatusi algatada ja ellu viia ning saavutada organisatsioonile soovitud tulemusi.

superviisor coach meeksonnakoolitaja Allan Kaljakin

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Küsi personaalset pakkumist!

=