Site Overlay

“Teekond liidriks” juhtimiskoolitus

Telli oma organisatsiooni “Teekond liidriks” juhtimiskoolitus

Evelyn Soidla ja mina, Allan Kaljakin ootame tellima sisekoolitusena

arenguprogrammi “Teekond liidriks”

Alustavate juhtide isiklikule ja professionaalsele arengule suunatud pooleaastane praktiline koolitusprogramm koosneb kuuest teemapõhisest moodulist. Iga moodul toimub soovitatavalt 1 x kuus vastavalt Sinu kui Tellija soovile, kas kontaktõppena või online) 8 akadeemilist tundi.

Kellele?

Alustavatele juhtidele, kes soovid:

 • oma karjääris edasi liikuda meeskonna/grupi/ organisatsiooni/vm  juhi positsiooni;
 • omandada, arendada ja kinnistama vastavaid kompetentse.

Eesmärk

Saada toetust:

 • isiklikku ja professionaalset arengut juhiks – liidriks kasvamisel;
 • meeskonna inspireerimise, kaasamise ja eestvedamise oskuste omandamisel.

Koolitusprogrammi eripära

80% koolitusprogrammi kogumahust moodustavad praktilised tegevused:

 • Integraalne (holistiline)  lähenemine 
 • DISC – profiili kasutamine tugevuste kaardistamiseks
 • coaching (ja selle tehnikad) kui eestvedamise ja kaasava juhtimise peamine töövahend;
 • supervisioon (psühhodraama, sotsiomeetria jm tegevuslikud meetodid, mille läbitegemise käigus õpib osaleja neid ise oma juhi töös kasutama;

Pärast programmi läbimist:

On osaleja:

 • teadlik ja kasutab iseenda oskusi ja pädevusi;
 • tunneb kaasaegseid juhtimisteooriaid;
 • mõistab oma rolli meeskonna inspireerija, kaasaja ja eestvedajana ning oskab analüüsida enda käitumist meeskonnas (sh tugevusi ja nõrkusi) ning teha sellest järeldusi;
 • tunneb grupijuhtimise ja meeskonnatöö rakendamise põhimõtteid ja teab selle vajalikkust meeskonnale ja organisatsioonile;
 • kasutab meeskonnaliikmete inspireerimise, kaasamise ja eestvedamise põhimõtteid, mudeleid, meetodeid, tehnikaid;
 • märkab grupidünaamikast tekkivaid raskusi ja rakendab sekkumise võtteid;
 • valdab erinevaid inimeste juhtimise meetodeid, tehnikaid ja muid praktilisi töövahendeid ning on seeläbi juhina tõhusam organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Grupi suurus

16 osalejat

Toimumiskoht

Kokkuleppel Sinu kui koolituse Tellijaga.


Koolitusmoodulid

1 mooduli teema: „Mina iseenda juhina“ – minu väärtused, hoiakud, uskumused ja kompetentsid, enesemotivatsioon, enesejuhtimine, energiataseme hoidmine ja ajajuhtimine.

2. mooduli teema: „Mina meeskonna juhina“ – juhi roll ja ülesanded meeskonna juhtimises, juhi isiksuse mõju meeskonnaliikmetele; meeskonna ühtsust ja omavahelist koostööd soodustav töökeskkond ja –kultuur, meeskonna loomine ja arengufaasid, koostöökokkulepped ning turvalisus meeskonnas.

3. mooduli teema: „Mina eestvedajana“ – eestvedamine ja kaasav juhtimine, väärtuspõhine ja strateegiline juhtimine, sh muudatuste elluviimine, meeskonna kaasamine ja arendamine, suhete ja valikute juhtimine meeskonnas, sotsiomeetrilised tehnikad grupidünaamikate mõjutamiseks; määramatusega toimetulek.

4 mooduli teema: „Mina tööjaotuse ja –protsesside korraldajana“ – rollid meeskonnas ja erinevate käitumisprofiilidega arvestamine, sh virtuaal- või kaugtöö kontekstis, delegeerimine, meeskonna juhtimine.

5. mooduli teema: „Mina probleemide lahendajana“ – keeruliste tööalaste ja emotsionaalselt laetud olukordade käsitlemine, läbirääkimised, sisekommunikatsioon, meeskonna toetamine.

6. mooduli teema: „Mina meeskonna tunnustaja ja motiveerijana“ – tagasi- ja edasiside andmine, sh arengu- ja koostöövestluste läbiviimine, märkamine ja tunnustamine, innustamine ja motiveerimine.

Õppemeetodid

Õppemeetodite valikul lähtume konkreetsest päeva teemast ja hetke vajadusest.

Koolitusel kasutatavad meetodid põhinevad järgmistel autoritel:

 • David Cooperrider
 • Robert Dilts
 • Dwight D. Eisenhower
 • Patrick Lencioni
 • Jacob Levy Moreno
 • John Whittington
 • Sir John Whitmore
 • Ken Wilber
 • Peter Hawkins
 • Abraham Maslow
 • Gervase Bushe

Osalejate omavaheliseks kogemuste vahetamise, arvamuse ja ideede väljendamise, enesereflektsiooni ning koolitajaga konsulteerimise julgustamiseks kasutatakse erinevaid  täiskasvanute õppe kognitiivseid (Jean Piaget),  holistilisi (Rudolph Steiner, John Dewey, and Maria Montessori), konstruktivistlikke ( Lev Vygotsky) õpikäsitlusi, sh:

Psühhodraama (Jacob L. Moreno) – kogemusõppe- ja arendusmeetod, mille põhieesmärk on  inimeste spontaansuse ja loovuse arendamine.

Coaching (Thomas Leonard) – protsess, mis toetab inimeste eesmärkide elluviimist ning isikliku ja professionaalse potentsiaali avastamist. Loob teadlikkust ja annab vastutuse. Läbi coachingu printsiipide rakendamise saavad juhid tõsta teadlikkust ning seeläbi tulemuslikkust.

Supervisioon – ehk töönõustamine, kus tegeletakse reaalsete tööalaste olukordadega, millega hetkel organisatsioon silmitsi seisab. Supervisiooniprotsess aitab indiviidil/meeskonnal liikuda hetkeolukorrast soovitud seisundisse. Supervisioon on protsess, mis aitab üheskoos luua muutusi ja/või reageerida parimal viisil muudatustele väljapoolt.

Lahenduskeskne lähenemine (David Cooperrider and Ronald Fry) – AI (Appreciative Inquiry) – tugevustele, tulevikule ja lahendustele suunatud lähenemine juhtimises. Aitab unistada ja keskenduda sellele, mida tulevikus soovime saavutada. Loob keskkonna, kus osaleja tunneb, et ta suudab ise valida, kuidas ta soovib enda, kui ressursina,  panustada.

Koolitusel kasutatavad aktiivõppemeetodid:

 • Individuaalne töö
 • Paaristöö
 • Rühmatöö
 • Ajurünnak
 • Grupiarutelu

Kes me oleme?

Evelyn Soidla ja Allan Kaljakin

Evelyn Soidla (MA)

Enam kui 25 aastase kogemusega õppejõud, koolitaja, mentor, nõustaja.
Professionaalne coach ja superviisor (ICF liige, ESCÜ juhatuse liige ja tase 6 superviisor, ANSE liige).

Olles olnud partneriks erinevate tasandi juhtidele ja meeskondadele nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonide juures, nii era kui avalikus sektoris. Lisaks, meeskonna arendaja, meeskonna koolitaja ning ettevõtja (eesti ja inglise keel).

https://www.englishcoaching.ee/who-am-i

Küsi personaalset pakkumist!

Allan Kaljakin (MA)

Enam kui 10 aastase juhtimiskogemusega Täiskasvanute koolitaja (tase 6), litsenseeritud DiSC® koolitaja-konsultant ning professionaalne superviisor, coach ja psühhodraama rakendaja, kusjuures olen läbinud praktilise grupijuhtimise ja sotsiomeetria väljaõppe. Ühtlasi olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja osalenud mitmetel juhtimisalastel ja/või coachingu konverentsidel: Coaching Treff, Coaching Pöördepunkt, ja Äripäeva Meelerahu konverentsil.

https://allankaljakin.eu/allankaljakin

=